Sokolík poznává sebe a své blízké

Prostřednictvím humoru i dalších aktivit se nám povedlo rozvíjet dovednosti dítěte, jeho sebepojetí a sebenahlížení, kreativitu, sebevyjádření, dovednost chápat a správně používat humor. Poskytnout dětem příležitost k osvojování si poznatků a dovedností potřebných při rozvoji pozitivních citů ve vztahu k sobě i k ostatním dětem

 

Dílčí cíle:

  • 5.3 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
  • 5.4 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství

Výstupy:

  • 5.3 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad; přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
  • 5.4 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

Kompetence:

  • Sociální a personální kompetence: dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost