Sokolík poznává své zvyky, tradice, obyčeje

Téma: Čarodějnice

Krátkodobý projekt inspirovaný tradicí svátku pálení čarodějnic. Děti se seznamují s historií tohoto svátku, který probouzí jejich fantazii a tvořivost. Téma je zaměřeno na experimenty s předměty a látkami, se kterými se děti často setkávají, míchání lektvarů, čarování a výroby netradičních výrobků.

 

Období: 1 týden

 

Dílčí cíle:

5.2.1    rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

5.2.2    posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

 

Výstupy:

5.2.1    projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon; učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

5.2.2    nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným; vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

 

Kompetence:

  • Komunikativní kompetence: ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
    • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
  • Činnostní a občanské kompetence: má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
    • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění