Zápis ze třídní schůzky 7.9.2018

DATUM: 7. 9. 2018 od 16.00 – 18.00 hod.

PŘÍTOMNO: Mgr. Jana Boumová, Petra Kurucová, Mgr. Petra Boumová, Jana Kosinová, Petra Šenderová

Rodiče podle podpisového archu.

 

PROGRAM:

 • Zahájení školního roku, přivítání starých i nových rodičů.
 • Představení zaměstnanců – ředitelka MŠ Mgr. Jana Boumová, učitelky Petra Kurucová, Mgr. Petra Boumová, školnice Jitka Švárová, asistentky pedagoga Petra Šenderová, Jana Kosinová – seznámení s pracovními úkoly, zaměřením, činností asistentů pedagoga.
 • Nové rozdělení dětí na školní rok 2018-2019, třída oranžová (děti 3- 4 – 5 let – prostřední oddělení 12, třída zelená – děti 3 – 4 roky a děti 5 – 7 let – 23 dětí.)
 • Provozní doba MŠ od 6.30 – 16.00 (Seznámení s úvazky pedagogů, organizací obou tříd MŠ.)
 • Organizace dětí při příchodu do MŠ – do 8.00 hod. Budova je neustále uzavřena, je třeba zvonit na zvonek MŠ, nahlásit srozumitelně své jméno a vyčkat na otevření dveří. Dveře je třeba za sebou zavírat. Bezpečnost v budově – pohyb dětí pouze v doprovodu rodičů, v mateřské škole a na zahradě, zahrada pouze pro potřeby školy. Zákaz kouření v prostorách školy. Kola dětí umístit do stojanů na zahradě školy nikoliv před školou.
 • Seznámení s řádem školy – probrání jednotlivých kapitol, upozornění na některé problematické body (povinná docházka do předškolního oddělení – omlouvání předškoláků písemně do omluvného listu, zdravotní stav dětí při příchodu, platby za školné a stravné…….)-všechny řády budou vyvěšeny na nástěnce v šatně po dobu 10 dnů.
 • Vnitřní řád školy.
 • Organizační řád.
 • Školní vzdělávací program školy „Sokolíci – šťastný let do života“ – umístěn v boxu na chodbě k volnému prohlédnutí, i ostatní řády a směrnice.
 • Neinvestiční náklady školy na provoz, výpočet platby školného – předškoláci zdarma, plné školné – 500,- Kč. Prázdniny červenec, srpen – 0,- Kč. Platbu proveďte hotově vždy do 20. v měsíci učitelkám – prosím nezapomeňte na podpis na seznamu, přidělení VS na platby na účet – zadání trvalého příkazu.
 • Vnitřní směrnice o školném a stravném – platba k 20. v měsíci – 27,- Kč (přesnídávka 7,- Kč, oběd – 13,- Kč, svačina 7,- Kč, děti s odkladem – 30,- Kč stravné celodenní, pokud dítě odchází po obědě, svačina po obědě. Platba stravného vždy od 5. do 20. v měsíci u vedoucí školní jídelny. Pokud se nedostavíte do 8.00 hodin do MŠ je dítě omluveno ze stravování automaticky. Pokud budete chtít první den nemoci dítěte oběd, podle vyhlášky o stravování domů, oznamte v MŠ.
 • Omlouvání dětí při chorobách a jiné nepřítomnosti – telefonicky, osobně. Omlouvání předškoláků – omluvnéý list u učitelky.
 • Informace o dětech – typy nabízených konzultací

Individuální:

 • v určenou dobupravidelné informace liché pondělí od 14.45 – 15.45
 • případně podle dohody s rodiči individuálně.

Akutní:

 • mezi dveřmi – používat pouze v časové tísni – POZOR !! – neposkytuje soukromí
 • neposkytuje zcela pocit bezpečí při řešení citlivých záležitostí

Vstupní:

 • pro přívítání a seznámení se s novými dětmi před jejich nástupem do MŠ,
 • očekávání zákonných zástupců, identifikace individuálních potřeb a osobnostních zvláštností dítěte
 • informace o možnostech spolupráce sezákonnými zástupci dítěte

Průběžná:

 • v průběhu docházky, prevence ařešení problémů, posílení prosociálního chování dětí
 • otázky školní zralosti, analýza a informovanost zákonných zástupců o činnosti a chování dítěte
 • prevence agrese a poruch chování

Závěrečná:

 • slouží k individuálnímu rozloučení, zhodnocení práce dítěte za dobu docházky do MŠ
 • Praní prádla – ručníky, povlečení – praní probíhá každé 3 týdny – do balíčku dostanete vlastní povlečení a pyžamo. Týden na vyprání. Zodpovídá paní Jitka Švárová, ručníky v tašce 1x do roka vždy v pátek podle seznamu.
 • Vybavení dětí do MŠ, tepláky na převlečení, náhradní oblečení do sáčku nebo tašky – spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky – vše podepsané, označené. Do mateřské školy trvale holínky a pláštěnky na vycházky i v deštivém počasí.
 • Pitný režim v MŠ – hrnečky z mš se značkou, možnost si vybrat vodu, šťávu čaj. Hrazeno ze školného, starší děti samostatná sebeobsluha, mladší děti pomoc pedagoga – připomínáme. Nenosit vlastní pití – hygienické požadavky.
 • Tradice v MŠ – narozeninový rituál společně se všemi dětmi. Seznámí rodiče p. učitelka Kurucová(pokyny na plakátku.)
 • Rozpis kulturních akcí, přehled na nástěnce, orientační seznam akcí na stránkách školy – kalkulované částky, vyúčtování průběžně na nástěnce. Vybereme 1000,- Kč na školní rok, má na starosti paní Růžičková za klub maminek, vede účty dětí. Pravidelná kontrola pro rodiče.
 • Nenosit do MŠ hračky, nenosit nevhodné šperky – nebezpečí úrazu při hrách, ztráty a podobně.
 • Nadstandardní akce školy:

Plavání MŠ AquaBella klub – od 19. 9 . 2018 – Kurzy probíhají v bazénu centra o velikosti 12x6m. Teplota vody je 31° až 32°C. Počet dětí 15 – 2 instruktorky. Při výuce je k dispozici pestrá nabídka plaveckých pomůcek a hraček do vody. Jednotlivé kurzy jsou vedeny stálými instruktorkami, které mají akreditaci MŠMT

 • Plavání dětí z mateřských školek – lekce 30 minut  za 100,- Kč, zaplatit je třeba dopředu 10 lekcí za 1000,-  Kč.(20 míst)
 • Možnost využít hernu a bar pro občerstvení.
 • Společně s MŠ Pňov – Předhradí
 • Autobus bude hradit obecní úřad Sokoleč, poměrná část.

VÝUKA HRY NA FLÉTNU od 11. 9., úterky od 12.00 hod.Výuka pan Svoboda, v kanceláři základní školy, 270,- Kč měsíčně.

 

POHYBOVÉ HRY PŘEDŠKOLÁKŮ – Výuka Bc. Radka Kubátová – sudé středy od 13.15 hod. v tělocvičně ZŠ. (Obutí a oblečení v sáčku v šatně.)

 

ANGLIČTINA HROU – Kateřina Macan – čtvrtek od 8.00 – 8.45 hodin. (50,- Kč za lekci – platby za 2 měsíce, knížka angličtiny 280,- Kč), děti mají návaznost na ZŠ, pracují se stejnou paní učitelkou, informace o probrané látce na nástěnce.

 

PŘEDŠKOLÁČEK – termín domluvíme, od 15.45 hod. třídní schůzka pro předškoláky – rodiče i s dětmi. Pracujeme s předškoláky v MŠ v oblastech: logické myšlení a rozvoj intelektu, rozvoj řeči a základy předčtenářských dovedností, rozvoj jemné motorika a psaní, grafomotoriku, rozvoj pozornosti a paměti a rozvoj matematických schopností. Domluvíme schůzku i s paní ředitelkou (požadavky na odklady a na zápis do ZŠ, přípravné kurzy pro předškoláky ve škole). Každý sudý týden – příprava v Předškoláčku od 12.30 do 13.15 hod.

Pravidelná práce s předškoláky v MŠ – specifická příprava podle programu Medvídek Nivea, Maxík a Dobrý start. Jinak domů – pracovní listy (přehledný arch plnění)

Grafomotorika kurz s kvalifikovaným odborníkem – únor – březen, se zákonným zástupcem a dítětem, 8x – cvičení pro uvolnění všech kloubů.

Předčtenářská gramotnost pro všechny – pravidelné ranní čtení z vybrané knihy s dětmi s komentářem, zopakováním a diskuzí s dětmi nad textem.

 

Logopedická prevence pro všechny–  Mgr. Jana Boumová – procvičování a práce s mluvidly

 

 • Vánoční prázdniny – sobota 22. 12. – 2. 1. 2017 – (středa), sanitární dny – úklid čtvrtek, pátek v kuchyni – prodiskutováno na zastupitelstvu.
 • Státní svátek: 28. 9., 17. 11. 2017.V případětechnických problémů – ředitelské volno (přerušení dodávky elektřiny)
 • Úmluva o právech dítěte.
 • Doplnění informací na evidenčních listech, předávání dětí – zmocnění, alespoň dvě telefonní čísla při zdravotních problémech.
 • Informační systém:nové stránky mateřské školy, nástěnky, bílá tabule, podpisy před akcemi, adresa s heslem – stránky MŠ fotografie – NOVÉ HESLO, náměty a podobně. (informace Petra Boumová)
 • Příchody a odchody dětí do 8.00 hod, po obědě od 11.45 – 12.15 starší děti. Odpoledne po 14.30 Pokud potřebují rodiče jinak, není to problém, ale je třeba se domluvit. Klid pro děti při jídle – prosíme zvoňte na MŠ až ve 12.45 hod. Předávání dětí učitelce při příchodu – až do třídy osobně – nezapomeňte dětem zamávat je to důležitý rituál pro klidný příchod dítěte!
 • Nabídka FOTOSOUBORŮ před vánocemi.
 • GDPR, opravení a doplnění složek dětí, mobilní telefony, zaměstnání rodičů.
 • Diskuze, návrhy rodičů.
 • Závěr a rozloučení s rodiči.

 

Zapsala: Mgr. Jana Boumová

(Vyvěšeno na nástěnce s informacemi pro rodiče, řády a směrnicemi a přehledem plánovaných akcí MŠ na školní rok 2018/2019 do 30. 9. 2018) – přiložen podpisový arch rodičů o seznámení s dokumenty)