Podmínky přijímání do Mateřské školy Sokoleč

 • termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května,
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy a obecního úřadu, obecního úřadu – místního rozhlasu, místního tisku, plakátů, veřejné vývěsky obecního úřadu, na vstupní info vývěsce školy.
 • ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,
 • přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let pokud jsou dostatečně zralé na pobyt v mateřské škole a dovoluje to kapacita zařízení,
 • základní kritéria jsou trvalé bydliště v obci a věk dítěte
 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.
 • pokud to kapacita a organizace školy umožňuje, děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku
 • dítě do mateřské školy přijímá ředitelka školy, a to na základě řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (předtištěný formulář školy) a řádně vyplněném záznamu lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho očkování.
 • výsledky zápisu jsou v zákonné lhůtě vyvěšeny v MŠ i na webových stránkách školy.
 • po ukončení zápisu obdrží zákonní zástupci dětí, které nebyly do MŠ přijaté, rozhodnutí o nepřijetí s poučením o odvolání.
 • přednostní přijetí vyplývá ze zákona 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
 • umístění dětí s odloženou školní docházkou je možné pouze na základě rozhodnutí ředitele příslušné ZŠ o udělení odkladu školní docházky.
 • kritéria pro přijetí dětí, pokud počet přihlášených dětí překročí maximální kapacitu, stanovuje ředitelka školy a zveřejněna jsou jak před zápisem, tak po celou dobu správního řízení.
 • o zařazení zdravotně postiženého dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti
 • zákonného zástupce, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.
 • pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
 • podle tohoto ustanovení může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).  Pozn.:neplatí pro děti přednostně přijímané děti podle §34, odst. 1 školského zákona.