PRO DĚTI

ŠKOLKOVÁ JARNÍ STEZKA

středa 31.3. až pátek 2.4., začátek v ulici Za školou

Po dobu uzavření mateřské školy budete do schránek dostávat plánovaná témata a nabídku činností. Ty slouží především pro inspiraci, co byste s dětmi mohli dělat a o čem si povídat. Na této stránce naleznete ale i další náměty a nápady, jak děti v této nelehké době zabavit, ale i dál vzdělávat.

UŽITEČNÉ ODKAZY

ZÁPIS JE TU – výborné interaktivní úkoly, které mohou děti plnit na počítači či tabletu (doporučujeme pro předškoláky, kteří půjdou k zápisu)

PŘEDŠKOLÁCI.CZ – nápady a náměty, pracovní listy pro všechny věkové skupiny, hry, pohádky a písničky

DOMÁCÍ MODELÍNA

ZDRAVÝ JARNÍ CHLEBÍČEK

ŘÍKANKA – Vrabci (s ukazováním)

ŘÍKANKA – Já jsem kos (s ukazováním)

Cílem tématu je dát dětem základ první čtenářské gramotnosti, seznamovat je s knihou, literaturou, četbou, vyprávěním ale i filmovým uměním realizovaným prostřednictvím slovesného útvaru dětem nejbližšímu, dětskou pohádkou. Využít pohádek klasických i autorských, pohádek ve verších, pohádek českých i světových. Rozvíjet dětskou fantazii i představivost, poznávat rozdíl mezi světem v pohádce a reálným životem.

Konkrétní cíle tématu podle věku:

3 – 4 roky

 • zapamatování a přednes krátké básně
 • podněcovat k luštění jednoduchých hádanek
 • pochopení a rozlišení zla a dobra, společně pojmenovat základní lidské vlastnosti
 • vyprávět děj podle obrázku
 • znát základní postavy z pohádek

4 – 5 let

 • opakovat s dětmi známé básně, určovat jejich téma
 • řešit jednoduché hádanky
 • vyprávění jednoduchého příběhu podle obrázků
 • s pomocí dořešit nedokončený příběh
 • podle poslechu příběhu pojmenovat lidské vlastnosti hlavních a vedlejších postav

5 – 6 let

 • umět využívat říkadla při hrách a vhodných situacích
 • řešit složitější hádanky
 • vyprávět podle obrázkové série
 • pohybově i slovně charakterizovat děj i postavu z konkrétního příběhu i situace
 • dramaticky vyjádřit námět (vžitím do role nebo pomocí maňásků)
 • předkládat dětem pohádky, které nekončí šťastně – vysvětlovat příčiny a následky
 • vést děti k vymýšlení dalších osudů pohádkového hrdiny – nedokončené pohádky
 • poznávat lidské vlastnosti, pojmenovat je podle postav v příběhu

Náměty na činnosti:

 • Která pohádková postava mne zaujala a proč? Jak jednají postavy v pohádce, co se nám líbí a nelíbí, jak bych jednal já. Rozhovor o pohádkových postavách
 • Vytváření jednoduchých rýmů – dvojice, trojice obrázků, které se rýmují
 • DOBRO/ZLO – probírání hrdinů z pohádek, LIDSKÉ VLASTNOSTI
 • Procvičení hmatového vnímání – určování různých tvarů předmětů, přebírání podle hmatu hromádky hračky a předměty – třídění jako Popelka
 • KOLÁŽ – práce s různými materiály, pomocí látek, barevných papírů na plochu vytvořit pohádkovou postavu, obléknout ji. Případně na roličky od toaletního papíru
 • Stínové divadlo vytvořit siluety pohádkových postav, promítat ve světle promítačky
 • Výroba a zdobené královské baterky
 • Poslech čtených či vyprávěných pohádek
 • Patří, nepatří postavy, předměty do dané pohádky – porovnávat a řadit soubory podle určeného pravidla
 • Nedokončené pohádky
 • Vyprávíme pohádku. Během poslechu děti pokládají obrázky slov, která v příběhu slyší ve správném pořadí, vždy při prvním výskytu. 

Integrovaný blok: Sokolík poznává přírodu

Téma: Jaro, vítej k nám

Jaro je časem obrody přírody a vzniku nového života. Cílem tématu je vést děti k úctě k životu ve všech jeho formách. Podvědomě u dětí vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně. S dětmi odhalujeme proměny přírody s příchodem jarních květin a proměnou stromů. Děti by měly vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

Konkrétní cíle tématu podle věku:

3 – 4 roky

Určit základní barvy

Zvládnout uspořádat věci podle velikosti či barvy, určit malý – velký

Najít začátek a konec cesty a udržet směr

Všímat si změny v přírodě a pojmenovat je

4 – 5 let

Určit základní a doplňkové barvy v mém okolí

Zvládnout uspořádat věci podle velikosti, barvy, materiálu; určit jejich vlastnosti

používat termíny: první, poslední, před, za

Určit první a poslední prvek v řadě

Všímat si změny v okolí, pojmenovat je a porovnat s předchozím obdobím

5 – 6 let

Vyjmenovat a určit barvy a odstíny (tmavší – světlejší)

vést děti k uvědomování si různých možností uspořádat skupinu prvků

vyhledávat nejkratší nebo nejdelší cestu

umět řešit jednoduché labyrinty

uspořádat skupinu prvků předem daného pravidla-první, poslední, před, za, vedle, děj čas a velikost

všímat si změn v okolí a vyvodit následky – jak vypadá strm teď, jak bude vypadat na podzim, v zimě…?

NABÍDKA ČINNOSTÍ:

 • Zalejte společně s maminkou kytičky
 • Podívej se, jaké květiny rostou v tvém okolí. S rodiči je pojmenuj
 • Vytvořte si doma hezké jarní dekorace.
 • Posbírej květiny a vytvoř z nich obrázek
 • Znaky jara – společně s dětmi debatujeme o tom, které znaky jsou specifické pro jaro, malujeme piktogramy – podporovat vyjadřování, vlastní názor
 • Říkanka:
  • Zimo, zimo táhni pryč,
   nebo na tě vezmu bič!
   Odtáhnu tě za pačesy,
   za ty hory za ty lesy –
   až se vrátím nazpátek,
   svleču zimní kabátek.
 • Společná instalace – vyrábíme vlastní louku na koberci (z látek, lístků, květin, papírů – co doma najdete) – podpořit tvořivost dětí při vymýšlení prostorové instalace
  • Procvičení prostorových pojmů, barev, tvarů
  • Orientace v prostoru – umísťování květin podle návodu do určitého místa, řazení, pravidelné střídání,…
 • Hádanky a lidové pranostiky
  • Březen – za kamna vlezem.
   Na svatého Řehoře (12. 3.) led plave do moře, čáp a vlaštovičky letí přes moře

Integrovaný blok: Sokolík poznává přírodu

Téma: Jaro, vítej k nám – ZVÍŘÁTKA NA JAŘE

Jaro začíná v době jarní rovnodennosti, kdy je den stejně dlouhý jako noc a tepla stále přibývá. A právě světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Stromy začínají pučet a ukazovat nové listy a větvičky, za země vyrážejí nové rostlinky. Většina zvířat má na jaře mláďata a ptáci se vracejí domů ze svých zimovišť. Všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se s ohromnou energií. 

Konkrétní cíle tématu podle věku:

3 – 4 roky

Poznávat s dětmi základní zvuky zvířat, společně je pojmenovat a opakovat zvuk (s pomocí obrázků, reality)

Upozorňovat děti na typické znaky domácích, hospodářských a exotických zvířat – vzhled, hlas, pohyb, velikost

Pozorovat přílet ptáků, hnízdění a postupně poznávat některého z nich

Rytmizace – vytleskat do rytmu jednoduchou říkanku či básničku, s pomocí dospělého se pokouší tleskat do rytmu na písničku

4 – 5 let

Umět poznat, pojmenovat a rozlišit několik domácích, hospodářských  a exotických zvířat, seznamovat děti s jejich základními vlastnostmi – poznává zvuky zvířat, umí je pojmenovat, určí mládě a jeho rodiče (s pomocí obrázků, reality)

Rytmizace – tleská do rytmu písničky

Poznat a pojmenovat některého ptáka a seznámit je s jeho základními vlastnostmi znát a pojmenovat

5 – 6 let

Poznat zvíře podle popisu (i bez obrázku), určit mládě a rodiče, pojmenovat je, rozlišovat domácí, hospodářská i exotická zvířata, poznávat jejich mláďata a vlastnosti

Poznat a pojmenovat některé ptáky a jejich vlastnosti

Osvojit si pojmy časové orientace (ráno – poledne – večer; nyní – potom) – řazení událostí za sebou (co je teď? Co bude zítra?)

Určit první písmeno ve slově, spočítat slabiky ve slově (nechat dítě vytleskat a společně spočítat, kolikrát tlesklo)

NABÍDKA ČINNOSTÍ:

Procvičte s dětmi 2 říkanky s ukazováním – video najdete na našich stránkách (rozvíjíte jemnou motoriku a spolupráci ve dvojici s dítětem)

Projděte se po vesnici a najděte, kde se zde chovají kozy, slepice, ovce, koně, husy,…

 • Co jedí?
 • Kde bydlí?
 • Proč je lidé chovají?
 • Čím nám jsou tato zvířata užitečná?

Četba „Narodilo se štěně“ (Čapek K.: Dášeňka, čili život, štěněte)

 • ukázka obrázků z knížky, děti vypravují o vlastních zážitcích se zvířátky, lze uspořádat výstavku fotografií se zvířátky, která mají děti doma apod.

Mláďata

 • pojmenování, přiřazování (ovce – beran – jehňátko, klisna – hřebec – hříbátko, slepice – kohout – kuřátko … – děti vymýšlejí další).
 • Práce s obrázky (najít si na internetu obrázky zvířat

Výtvarná činnost: vystřihování zvířátek z časopisů, nalepování do domečku z papíru

Sluchová hra „Kdo to pípá?“ – jedno dítě (kvočna) má zavázané oči. Učitelka vybere jiné dítě (kuře), a to pípne. „Kvočna“ musí uhodnout, kdo z dětí pípnul.

Předškoláci – slovní fotbal

Poslech a zpěv písničky: