Návštěvní hodinka v pondělí 15.4.2019, od 15:00 do 16:00

 • obdržíte informace o průběhu přijímacího řízení na školní rok 2019/2020
 • možnost vyzvednout si tiskopisy z zápisu do MŠ (tiskopisy lze stáhnout i zde na stránkách)

POZVÁNKA K ZÁPISU 2019/2020

Mateřská škola Sokoleč, příspěvková organizace

Poděbradská 41, 290 01 Poděbrady

 

VÁS ZVE

 

DNE 14.5.2019 od 15:00 do 17:00

 

K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SOKOLEČ NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

 

Vezměte s sebou rodný list dítěte, platný průkaz totožnosti jednoho ze zákonných zástupců (nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte).

S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ a  Potvrzení lékaře, které lze vytisknout z webových stránek MŠ, nebo vyzvednout v MŠ.

 

Náhradní termín zápisu po domluvě s učitelkami z mateřské školy. Informace k zápisu naleznete na stránkách www.ms-sokolec.cz a obecního úřadu.

 

Mgr. Jana Boumová

ředitelka školy

INFORMACE K ZÁPISU na školní rok 2019/2020

Informace k zápisu dětí do Mateřské školy Sokoleč, příspěvková organizace

 

 • Dne 14. 5. 2019 proběhne zápis do Mateřské školy Sokoleč od 15.00 – 17.00 hodin. Náhradní termín dohodněte v MŠ.
 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ a potvrzení pro lékaře – lze stáhnout na stránkách ms-sokolec.cz, obecního úřadu, případně vyzvednout v mateřské škole.
 • V mateřské škole při zápise odevzdáte přihlášku (žádost) a potvrzení od lékaře, předložíte rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 • Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí Vašeho dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Na stránkách školy a obecního úřadu jsou uveřejněna pravidla pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy.
 • V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 21. 5. 2019 od 15.00 – 16.00 hodin v mateřské škole.
 • Dne 28. 5. 2019 od 12.00 hodin bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na vchodových dveřích školní budovy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ po dobu 15 dní.
 • Dne 28. 5. 2019 bude rozhodnutí uveřejněno na webových stránkách školy.
 • Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí, nebo obdržení rozhodnutí.
 • Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.
 • Školní rok 2019/2020 pro nově přijaté děti začíná 2. 9. 2019.