ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Vznik Sokolče se datuje do roku 1332, za vlády Přemysla Otakara II. Osada „Sokolčí“ sloužila pro ubytování královské družiny a také jako stanice královských myslivců a sokolníků. Chovali se zde a cvičili sokoli pro královské hony. Sokol se tak stal symbolem obce Sokolče a zůstává jím i dodnes. Na tuto tradici chceme navázat i v naší mateřské škole.

Nebát se vylétnou z rodného hnízda za poznáním, vzděláním a informacemi, ale vracet se i zpět a pokračovat v budování svého vlastního hnízda a rodiny. Seznamovat se s tradicemi, podporovat jejich dodržování, vytváření nových tradic, které stmelují všechny obyvatele žijící v naší obci. To je cíl, který naše mateřská škola pro své děti – malé sokolíky – vytyčila. Naši sokolíci by se měli stát součástí přírody, ale i společnosti, ve které žijí a vyrůstají.

ČERVENÉ PÍRKO

SOKOLÍK POZNÁVÁ SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

Rozvíjíme sebeuvědomění a sebepoznání dítěte. Reflektovat jeho blízké sociální okolí a posilovat prosociální chování k ostatním. Uvědomování si pravidel společného soužití. Adaptovat se na život v mateřské škole. Poznávat emoce své a svého okolí a přiměřeně a citlivě na ně reagovat.

MODRÉ PÍRKO

SOKOLÍK POZNÁVÁ SVĚT

Úkolem bloku je poskytnout základ k celoživotnímu vzdělávání a položit základní kameny, na kterých by mohlo dítě budovat další poznání a sebe-rozvíjení. Podnítit touhu poznávat své okolí a celý svět v širších souvislostech. Podnítit úctu k lidské práci a jejím výtvorům.

ZELENÉ PÍRKO

SOKOLÍK A PŘÍRODA

Seznámit se s nejrůznějšími druhy ekosystémů v blízkém okolí, ale i v celém světě. Rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s přírodou a vědomí, že mohou svými činy ovlivnit její ochranu a rozvoj.

BÍLÉ PÍRKO

SOKOLÍK CHCE BÝT ZDRAVÝ

Pochopit zdraví jako stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody. Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na individuální možnosti dítěte ve spojitosti se zdravým životním stylem a radostí z pohybu

ŽLUTÉ PÍRKO

SOKOLÍK POZNÁVÁ TRADICE

Seznámit děti s lidovými tradicemi v průběhu roku a zapojit se do nich, poznat jejich kulturní hodnotu. Společně prožít radost, veselí a lásku v kolektivu mezi blízkými. Poznat humor a vtip v lidové slovesnosti a písních.