PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Informace k zápisu dětí do Mateřské školy Sokoleč, příspěvková organizace:

 • Dne 12. 5. 2021 proběhne zápis do Mateřské školy Sokoleč od 9.00 – 12.00 hodin a od 14.00 – 17.00 hodin. BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE. Náhradní termín dohodněte telefonicky v MŠ nebo zde na stránkách (rezervace na termíny bude spuštěna od 3.5.2021).
 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ a Potvrzení o zdravotním stavu dítěte – očkování– lze stáhnout na stránkách ms-sokolec.cz, případně vyzvednout v mateřské škole – v dopoledních hodinách od 10.00 – 12.00 ve vstupních prostorách budovy školy na lavičce.
 • MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti  s koronavirem  a onemocněním COVID – 19,  vydala opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. 

Podle § 37, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit několika způsoby : 

 1. do datové schránky školy s uznávaným elektonickým podpisem,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý email),
 3. poštou  – nejpozdější datum podání  musí být 12.5.2021

 V těchto případech  je nutné zároveň zaslat s žádostí kopii rodného listu a očkovacího průkazu do 12. 5.2020. 

 1. osobní podání žádosti  

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je podstatné zároveň zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popř, jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO OČKOVÁNÍ DÍTĚTE:

Jednou z podmínek pro přijetí dítěte do mateřské školy podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splněnípovinnosti podrobit se pravidelným očkováním – potvrzení dětského lékaře na žádosti.  Tato povinnost se netýká dětí, budou-li plnit povinné předškolní vzdělávání (které dosáhly k 31.8.2021 5 let).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení o očkování dítěte je třeba doložit s přihláškou k zápisu do MŠ

 • Pokud se dostavíte k zápisu, máte možnost na stánkách MŠ si určit čas zápisu, který bude probíhat v prostorách školy ve čtvrthodinových intervalech (případně čas domluvit telefonicky 737 236 956).V mateřské škole při zápise odevzdáte přihlášku (žádost) a Potvrzení lékaře o očkování, předložíte rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. Prosíme dodržet hygienicko-epidemiologická opatření.
 • Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí Vašeho dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.
 • Na stránkách školy a obecního úřadu jsou uveřejněna pravidla pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy.
 • V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 19. 5. 2021 od 14.00 – 15.00 hodin v mateřské škole.
 • Dne 24. 5. 2021 od 12.00 hodin bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na vchodových dveřích školní budovy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ po dobu 15 dní.
 • Dne 24. 5. 2021 bude rozhodnutí uveřejněno na webových stránkách školy.
 • Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí, nebo obdržení rozhodnutí.
 • Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.
 • Školní rok 2021/2022 pro nově přijaté děti začíná ve středu 1. 9. 2021.

SLEDUJTE STRÁNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘÍPADĚ NOVÝCH INFORMACÍ O ZÁPISU DO MŠ.

Mgr. Jana Boumová – ředitelka