PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Informace k zápisu dětí do Mateřské školy Sokoleč, příspěvková organizace:

Dne 11. 5. 2022 proběhne zápis do Mateřské školy Sokoleč od 15.00 – 17.00 hodin. Náhradní termín dohodněte telefonicky v MŠ.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ a Potvrzení o zdravotním stavu dítěte – očkování – lze stáhnout na stránkách ms-sokolec.cz, případně vyzvednout v mateřské škole – v dopoledních hodinách od 10.00 – 12.00 ve vstupních prostorách budovy úřadu na stole.

Podle § 37, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit několika způsoby: 

 1. do datové schránky školy s uznávaným elektronickým podpisem,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 3. poštou  – nejpozdější datum podání  musí být 15.5.2022

V těchto případech  je nutné zároveň zaslat s žádostí kopii rodného listu a očkovacího průkazu do 15.5.2022. 

 1. osobní podání žádosti  

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je podstatné zároveň zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popř, jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO OČKOVÁNÍ DÍTĚTE:

Jednou z podmínek pro přijetí dítěte do mateřské školy podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splněnípovinnosti podrobit se pravidelným očkováním – potvrzení dětského lékaře na žádosti.  Tato povinnost se netýká dětí, budou-li plnit povinné předškolní vzdělávání (které dosáhly k 31.8.2022 5 let).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení o očkování dítěte je třeba doložit s přihláškou k zápisu do MŠ

 1. V mateřské škole při zápise odevzdáte přihlášku (žádost) a Potvrzení lékaře o očkování, předložíte rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 2. Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí Vašeho dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.
 3. Na stránkách školy a obecního úřadu jsou uveřejněna pravidla pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy.
 4. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 20. 5. 2022 od 14.00 – 15.00 hodin v mateřské škole.
 5. Dne 25. 5. 2022 od 12.00 hodin bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na vchodových dveřích školní budovy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ po dobu 15 dní.
 6. Dne 25. 5. 2022 bude rozhodnutí uveřejněno na webových stránkách školy.
 7. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí, nebo obdržení rozhodnutí.
 8. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.
 9. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.
 10. Školní rok 2022/2023 pro nově přijaté děti začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

SLEDUJTE STRÁNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘÍPADĚ NOVÝCH INFORMACÍ O ZÁPISU DO MŠ.

 

Mgr. Jana Boumová – ředitelka