Vznik Sokolče se datuje do roku 1332, za vlády Přemysla Otakara II. Osada „Sokolčí“ sloužila pro ubytování královské družiny a také jako stanice královských myslivců a sokolníků. Chovali se zde a cvičili sokoli pro královské hony. Sokol se tak stal symbolem obce Sokolče a zůstává jím i dodnes. Na tuto tradici chceme navázat i v naší mateřské škole.

Sokol je symbolem krásy, elegance, síly a obratnosti – dokáže hrdě vzlétnout, ale i vrátit se domů. Nebát se vylétnou z rodného hnízda za poznáním, vzděláním a informacemi, ale vracet se i zpět a pokračovat v budování svého vlastního hnízda a rodiny. Seznamovat se s tradicemi, podporovat jejich dodržování, vytváření nových tradic, které stmelují všechny obyvatele žijící v naší obci. To je cíl, který naše mateřská škola pro své děti – malé sokolíky – vytyčila. Školní vzdělávací program je rozdělen do 5 vzdělávacích oblastí.

 


Sokolík poznává sebe a své blízké

Úkolem bloku je rozvinout sebeuvědomění a sebepoznání dítěte. Reflektovat jeho blízké sociální okolí a posilovat prosociální chování k ostatním. Uvědomování si pravidel společného soužití. Adaptovat se na život v mateřské škole. Poznávat emoce své a svého okolí a přiměřeně a citlivě na ně reagovat.

Nabídka témat: U nás ve školce, Mám nové kamarády, Kdo jsem a kde žiji, Kde je moje doma, Kam půjdeme na návštěvu, Všichni stejní a každý jiný – lidé světa, Já a moje rodina, Vztahy a city – proč se máma mračí, Jak se k sobě chováme, Kdo si hraje, nezlobí

Sokolík poznává svět

Úkolem bloku je poskytnout základ k celoživotnímu vzdělávání a položit základní kameny, na kterých by mohlo dítě budovat další poznání a sebe-rozvíjení. Podnítit touhu poznávat své okolí a celý svět v širších souvislostech. Podnítit úctu k lidské práci a jejím výtvorům.

 

Nabídka témat: Dopravní výchova, Finanční gramotnost, Věci kolem nás, Země česká, domov můj, Cestujeme s globusem, Poletíme do vesmíru, Děti jedné země, Z čeho se co vyrábí – materiály, Čím budu, až vyrostu – profese, Nákupy a obchody, Město a vesnice, Brzy půjdu k zápisu – škola a školička, Pohádky, Rytíři a rytířky, Zkoumáme a pozorujeme – předměty a jejich vlastnosti

Sokolík a příroda

Seznámit se s nejrůznějšími druhy ekosystémů v blízkém okolí, ale i v celém světě. Rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s přírodou a vědomí, že mohou svými činy ovlivnit její ochranu a rozvoj.

 

Nabídka témat: Barvy duhy, Stopy ve sněhu, krmelce, kdo spí pod závějí, Obři dávnověku, Experimenty s přírodou, Třídíš, třídím, třídíme, Cestujeme s globusem, Naše krásná planeta, Den země, Mikroskop – příroda zblízka, Co se děje v lese a na paloučku, Roční období, Počasí, Drakiáda, Koulelo se, koulelo – ovoce a zelenina, Co se děje na zahradě, Hoř, ohníčku, hoř, Veselý dvoreček – hospodářská zvířata, Ráno, odpoledne, večer – denní doby, Voda, voděnka, Zimní spáči

 

Sokolík chce být zdravý

Pochopit zdraví jako stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody. Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na individuální možnosti dítěte ve spojitosti se zdravým životním stylem a radostí z pohybu.

 

Nabídka témat: Bezpečnost, Voláme pomoc, Bacilů se nebojíme, U doktora, Medvídek a brejličky, Vím, co jím, Smysly, Drogy, Naše tělo, Bylinky pro zdraví, Naše práva, Sportem ku zdraví, Olympiáda

Sokolík poznává své zvyky, tradice, obyčeje

Seznámit děti s lidovými tradicemi v průběhu roku a zapojit se do nich, poznat jejich kulturní hodnotu. Společně prožít radost, veselí a lásku v kolektivu mezi blízkými. Poznat humor a vtip v lidové slovesnosti a písních.

 

Nabídka témat: Co nám řekl kalendář – Lásky čas, Den seniorů, Den Země, Dětský den, den matek a otců, Svatý Martin, Svatý Václav, Advent, Když se čerti ženili, Velikonoce, Dušička a Halloween, Vánoce, Vánoce, Na tři krále, o skok dále, Hadi a štíři, Čarodějnice, Máje, Masopust, Narozeniny, Králové a princezny